How the day
การสื่อสาร ภายในองค์กร

การสื่อสาร

วันนี้ Admin Howtheday จะมาพูดถึงเรื่องการสื่อสารในองค์กรนะครับ สิ่งที่สำคัญในการพูดและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเวลาเกิดปัญหาต่างนาๆ การสื่อสารเป็นปัจจัยในการทำหน้าที่ส่งข้อมูลต่างๆ นั้นไปมาหากันตลอดเวลา ดังนั้นการสื่อสารถือเป็นเรื่องที่สำคัญของตัวเราเอง

การสื่อสารมีส่วนทุกอย่างในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการเทรนนิ่ง หรือ ไม่ว่าการติดต่อการระหว่างแผนก หรือคนในทีมงานของเราเอง เพราะการส่งต่อข้อมูลและการรับข้อมูลมีผลต่อการทำไปวิเคราะห์ให้เกิดความใจที่ตรงการนั้นเอง

ความสำคัญของการสื่อสารภายในองค์กรวันนี้เราสรุปมาให้ฟังคราวๆ ดังนี้

  1. การสื่อสารเพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน เช่น ปลายปีบริษัทจะมีการแจ้งเรื่องผลประกอบการของบริษัทให้เราทราบว่ากำไรของบริษัทปีนี้ได้เท่าไหร่ถ้าได้มากกว่าตามเป้าที่ตั้งไว้จะมีการแจกเงินพิเศษเพิ่มให้กับพนักงาน เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการทำงานให้กับพนักงาน
  2. การสื่อสารนั้นคือแหล่งข้อมูลขององค์กรเพื่อสร้างกระบวนการตัดสินใจเพื่อช่วยประเมินแนวทางในการปฏิบัติ
  3. การสื่อสารยังมีบทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของแต่ละบุคคล เช่น การที่แต่ละบุคคลได้รับข่าวสารจากองค์กรมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นเรื่องที่ดีและเข้าใจในตัวธุรกิจมากขึ้นทำให้เกิดองค์ความรู้ต่างๆ การให้ข่าวสารกับพนักงานมีหลายทางเช่น นิตยสารขององค์กร, วารสาร ,การประชุมใหญ่ หรือจะมีการประชุมนอกสถานที่นั้นเอง โดยที่กล่าวมานั้นจะช่วยส่งเสริมทัศนคติในการทำงานที่ดีให้กับพนักงานทุกคนนั้นเอง
  4. การสื่อสารนั้นยังมีบทบาทสำคัญในด้านสังคม ในทุกวันนี้การสื่อสารได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไปแล้ว ซึ่งเรานั้นไม่สามารถขนาดมันได้เลย
  5. ตามที่ผมได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้การสื่อสารยังช่วยในส่วนของการควบคุม ช่วยกำหนดพฤติกรรมของสมาชิกองค์กรในรูปแบบต่างๆ ที่มีหลายลักษณะ ช่วยกำหนดแนวทางบางประการที่ พนักงานในองค์กรยังต้องปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรเพื่อการการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาในการทำงานหรือความไม่พอใจกับผู้บังคับบัญชาดังนั้นการสื่อสารจะช่วยในการควบคุมการทำงานภายใต้การจัดการนี้
Facebook Comments